Prowadzone rejestry i ewidencje

Dane podmiotu \ Prowadzone rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje prowadzone przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Żywcu

Informacja o prowadzonych rejestrach i ewidencjach 

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Żywcu

 

Rejestry centralne:

a) skarg i wniosków wpływających do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żywcu

b) zarządzeń Powiatowego  Lekarza Weterynarii

c) wydanych upoważnień

d) wydanych pełnomocnictw

e) wydanych decyzji na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego

f) poczty przychodzącej

g) poczty wychodzącej

 

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych 

Nadzorowane rejestry: 

a)  lista zakładów zatwierdzonych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego

b)  wykaz podmiotów prowadzących działalność marginalną, lokalną i ograniczoną (MLO) zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 30 września 2015 r. w sprawie weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. 2015.1703 z dnia 2015.10.26)

c) lista podmiotów zakwalifikowanych do sprzedaży bezpośredniej zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej

d) lista podmiotów zarejestrowanych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych

e)  lista zakładów sektora utylizacyjnego

f)  rejestr Podmiotów Paszowych

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt 

Prowadzi następujące rejestry i ewidencje: 

a) rejestr przewoźników

b) rejestr podmiotów nadzorowanych

c) wykaz zatwierdzonych pośredników i zarejestrowanych pomieszczeń wykorzystywanych przez pośredników w ich działalności ( Dyrektywy 64/432/EWG i 91/68/EWG)

 

Informacje o publikacji dokumentu

Czas wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Czas udostępnienia (Udostępniający)
2006-01-01 Katarzyna Habdas 2013-08-02 13:55:15
(Administrator)
Wyświetl historię zmian dokumentu